පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයඅප අමතන්න


 

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

3 වන මහල,

සෙත්සිරිපාය දෙවන අදියර,

බත්තරමුල්ල,

දුරකතන : 011 - 2187283

ෆැක්ස් : 011 - 2187285

ඊ මේල් : pcc@sltnet.lk

කොමසාරිස් : 011 - 2187283
සහකාර කොමසාරිස් : 011 - 2186061
පරිවාස අංශය : 011 - 2187284
සංවර්ධන අංශය : 011 - 2186062
පාලන අංශය : 011 - 3024073
ගිණුම් අංශය : 011 - 2187285අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk