පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2021

Action Plan 2021


2019 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

Sinhala