පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • ප්‍රගති...
  15 10 2020 - 09:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ තුන්වෙනි කාර්තු ප්‍රගති සමාලෝචනය 2020.10.15 වන දින ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, පියල් නිශාන්ත....

 • ලෝක ළමා දිනය...
  02 10 2020 - 09:30 AM

  2020 ලෝක ළමා දින ජාතික උත්සවය 2020 ඔක්තෝම්බර් මස 02 වන දින පෙ. ව. 9.30 සිට ප. ව. 12.00 දක්වා බත්තරමුල්ල “අපේ ගම” පරිශ්‍රයේදී....

 • නව රාජ්‍ය ලේකම් වැඩ භාර...
  25 08 2020 - 10:00 AM

  කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව....

 • ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ගේ වැඩ භාර...
  13 08 2020 - 10:00 AM

  කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ගරු....

 • නව අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන්ගේ වැඩ භාර...
  13 08 2020 - 10:00 AM

  ගරු අමාත්‍ය ජී.එල්.පිරිස් මැතිතුමා අධ්‍යපන අමාත්‍ය වශයෙන් පත් කරන ලද අතර 2020 අගෝස්තු මස 13 වන දින ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන....

 • සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය...
  08 07 2020 - 09:00 AM

  රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ නැණ බල සහිත ළමා පරපුරක් ඇති කිරීම උදෙසා ළමුන්ගේ රැකවරණය හා ආරක්ෂාව තහවුරු....

 • ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරින්ගේ...
  27 02 2020 - 15:40 PM

  අන්තර්ජාලය සහ තාක්ෂණය සමාජ ප්‍රගමණය ඉලක්ක කරගනිමින් සමාජගත වුවද වර්තමානය වන විට එකී තාක්ෂණය විවිධ කණ්ඩායම් විසින්  අන්....

 • ˝දැනුවත් වී බලවත් වෙමු˝ ජාතික...
  25 10 2019 - 09:00 AM

  එක්සත් ජාතින්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබද සම්මුතියට ශ්‍රී ලංකාව 1991 දී අත්සන් කරමින් ශ්‍රී ලාංකේය දරුවන්ට අයිතිවාසිකම්....

 • ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පර්යේෂණ...
  24 09 2019 - 15:00 PM

  එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතිය ප්‍රකාශයට පත්කර තිස් වසරක් සම්පූර්ණ වීමත්, එම ළමා අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක....

 • විදුල ශ්‍රාවක සමාජය - ළමා සමාජ තුළ...
  18 06 2019 - 08:50 AM

  ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ළමයින් වෙනුවෙන් වෙන් වු වැඩසටහනක් ලෙස “විදුල ශ්‍රාවක සමාජය”  හදුන්වාදිය හැකියි.....

ගරු අමාත්‍ය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

-

-

-

ජී. එල්. පීරිස් මහතා

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය​

+94 112186241

+94 112187154

පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා

ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

-

-

-

මහාචාර්ය කේ. කේ. සී. කේ. පෙරේරා මයා

රාජ්‍ය ලේකම්, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

_

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

කේ. එම්. එස්. ඩී. ජයසේකර මිය

කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

_

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

පී.චන්දිමා සිගේරා මිය

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

Establishment of Vocational Training Facilities at Existing Certified Schools to Provide

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk