நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.புதிய செய்திகள்

 • Progress Reviewing...
  15 10 2020 - 09:00 AM

  The third quarter progress review meeting of the Department of Probation and Child Care Services was held under the patronage of the State Minister. Hon. Piyal Nishantha with the participation of the Secretary of the Ministry, Mrs. K.M.S.D. Jayasekara and officers of the department. The progress of the programmes conducted by....

 • சர்வதேச சிறுவர் தினம்...
  02 10 2020 - 09:30 AM

  ru;tNjr rpWtu;jpd epfo;T 02.10.2020 md;W fhiy 9.30 kzp Kjy; 12.00 kzp tiu “mNg fk” gj;juKy;y tshfj;jpy; eilngw cs;sJ. ru;tNjr rpWtu; jpdj;jpd; 2020Mk; Mz;bw;fhd Njrpa epfo;T gpd;tUk; fUg;nghUspd; fPo; epfo cs;sJ.                 “vkJ ehL – vkJ....

 • New State Secretary Assumes...
  25 08 2020 - 10:00 AM

  Mrs. K.M.S.D. Jayasekara has been assumed duties as the new state Secretary of State Ministry of Women and Child Development, Pre-schools and Primary Education, School Infrastructure and Education....

 • Hon. State Minister Assumes...
  13 08 2020 - 10:00 AM

  The State Minister of Women and Child Development, Preschools & Primary Education, School Infrastructure & Education Services, Hon. Piyal Nishantha, assumed office on August 13, 2020, at the ministry premises in....

 • புதிய கல்வி அமைச்சர்...
  13 08 2020 - 10:00 AM

  கௌரவ அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ் அவர்கள் கல்வி அமைச்சராக 2020. ஆகஸ்ட் 13ம் திகதி அன்று இசுருபாயவில் அமைந்துள்ள கல்வி....

 • Discussion on the Saubhagya Childcare...
  08 07 2020 - 09:00 AM

  The meeting intended for making the Chief Provincial Secretaries, Provincial Secretaries and Provincial Commissioners of Probation aware of the “Saubhagya Childcare Scheme”, the programme for providing care of an alternative family or a financial assistance for children under ensuring the care and protection of....

 • ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන...
  27 02 2020 - 15:40 PM

  අන්තර්ජාලය සහ තාක්ෂණය සමාජ ප්‍රගමණය ඉලක්ක කරගනිමින් සමාජගත වුවද වර්තමානය වන විට එකී තාක්ෂණය විවිධ කණ්ඩායම් විසින්  අන්....

 • Be Informed and Get Empowered National Quiz Program -...
  25 10 2019 - 09:00 AM

  Sri Lanka signed the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1991 and came to a universal agreement to establish a rights secured, safe environment for the children in Sri Lanka.  After identifying the need of a strong mechanism extending from grass root level to national level to ensure children’s....

 • Research Symposium on Child Rights -...
  24 09 2019 - 15:00 PM

  Marking the 30th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child and the completion of 20 years for Child Rights Promotion Officers’ service, the Department of Probation and Child Care Services took steps to conduct a Research Symposium on Child Rights and Annual Convention of Child Rights....

 • විදුල ශ්‍රාවක සමාජය - ළමා...
  18 06 2019 - 08:50 AM

  ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ළමයින් වෙනුවෙන් වෙන් වු වැඩසටහනක් ලෙස “විදුල ශ්‍රාවක සමාජය”  හදුන්වාදිය හැකියි.....

ககௌரவ. அமமச்சர், கல்வி அமைச்சு

-

-

-

திரு.ஜி.எல்.பீரிஸ்

கௌரவ. இராஜாங்க அமைச்சர், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.

+94 112186241

+94 112187154

திரு.பியல் நிஷாந்த டீ சில்வா

செயலாளர், கல்வி அமைச்சு

-

-

-

பேராசிரியர். கே. கே சி. கே. பெரேரா

இராஜாங்க செயலாளர், மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

திருமதி. கே. எம். எஸ். டீ. ஜெயசேகர

ஆணையாளர், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

+94 112187283

+94 112186062

pcc@sltnet.lk

திருமதி சந்திமா சிகேரா

நிகழ்வுகளின் விபரம்

தற்போதைய கருத்திட்டங்கள்

Establishment of Vocational Training Facilities

According to the information obtained from the...

Action Plan for the Social Protection of Children

The Ministry of Women and Child Affairs...

Preparation of Child Care

Preparation of Child Care Plans is the programme...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk