පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයඅපගේ කාර්ය මණ්ඩලය

 1. එච්. ඩබ්. සුධීර නිලංග විතාන මයා - නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්
 2. එච්. ඩී. එදිරිවීර මිය - සහකාර කොමසාරිස් (පාලන)
  1. එන්. එස්. කෙම්ස් මිය - පරිපාලන නිලධාරි
   1. එච්. ආර්. එම්. නිර්මා මිය - ප්‍රධාන කළමණාකරණ සේවා නිලධාරි
    • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර
    • කළමණාකරණ සේවා නිලධාරීන්
    • රියදුරන්
    • කාර්යාල කාර්ය සහායකවරුන්
  2. එම්. එම්. එස්. ජයවර්ධන මිය - භාෂා පරිවර්තක
  3. ඩබ්. අරුණි නිලුපුලී මිය - සංඛ්‍යාෙල්ඛන නිලධාරි
 3. එස්. ජී. ලියනගේ මිය - සහකාර කොමසාරිස් (තාක්ෂණ)
  • ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන්
  • ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාරවරුන්
  • සංවර්ධන නිලධාරීන්
 4. ඩී. එන්. ගමගේ මිය- සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
 5. බී. එන්. ඩී. පෙරේරා මිය - ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස නිලධාරි
 6. ආර්. ඒ. ජේ. දිල්රුක්ෂි මිය - ගණකාධිකාරි
  1. කේ. එම්. එස්. කුලතුංග මයා - මුල්‍ය සහකාර
   • කළමණාකරණ සේවා නිලධාරීන්
   • කාර්යාල කාර්ය සහායකවරුන්