පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයජාතික පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ  නීති නිළධාරී (විධායක සේවා ගණය III) තනතුරෙහි පුරප්පාඩුව (01) සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයවලුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.ඒ සඳහා අදාල තොරතුරු හා අයදුම්පත  පහතින් බාගත කරන්න.

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

අයදුම්පත