நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுஎமது பதவியணியினர்

Mrs. K. G. T. P. Dissanayake Commissioner 011-2187283
Mrs. H. D. Ediriweera Asst. Commissioner 011-2186061
Mrs. S. G. Liyanage Asst.Commissioner 011-2186066
Mrs. R. A. J. Dilrukshi Accountant 011-2186245
Mrs. D. N. Gamage Asst Director (Planning) 011-2186011
Mrs. D. H. S. Priyani Administrative Officer 011-2186113
Mrs. B. N. D. Perera Senior Probation Officer 011-2187284
Mrs. H. R. M. Nirma Chief Management Service Officer 011-3024073
Mrs. M. M. S. Jayawardhane Translator 011-218
Mr. K. M. S. Kulathunga Financial Assistant 011-218எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk