நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.மாகாண நன்னடத்தைத் திணைக்களம்

மத்திய மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

இல. 615,

விலியம் கொபல்லவ மாவத்தை,

கண்டி.

081 - 2217128

 

வட மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வீதி,

பண்ணை,

021 - 2057102

 

 

மேல் மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

204,

‍டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,

பத்தரமுல்லை.

011 - 2865997 / 011 - 2865999

 

தென் மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

கித்துலம்பிட்டிய,

காலி.

091 - 2248259

 

 

வடமேல் மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

2,

தம்புளை வீதி,

குருநாகல்.

037 - 2220044

 

வட மத்திய மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

கே.பி. ரத்நாயக்க மாவத்தை,

அநுராதபுரம்,

025 - 4928619

 

 

சபறகமுவா மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

மாகாண சபை, புதிய நகரம்,

இரத்தினபுரி

045 - 2226912

 

 

கிழக்கு மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

உட்துறைமுக வீதி,

திருகோணமலை,

026 - 3263031

 

 

ஊவா மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

ஆர்.எச். குணவர்த்தன மாவத்தை,

பதுளை,

055 - 2231209

 

 
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk