පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයඋගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිෂන් සභා නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම

උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිෂන් සභාව මඟින් කරන ලද නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වතු ආශ්‍රිතව ජීවත්වන ද්‍රවිඩ සම්භවයක් පවතින ජනතාවගේ දරුවන් හා දීර්ඝ කාලයක් පැවති යුධමය වාතාවරණය හේතු කොට ගෙන අවතැන් වූ දරුවන් ඉලක්ක කරගෙන මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.මෙම ප්‍රදේශවල ජීවත්වන දරුවන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමින් සුරක්ෂිත ළමාවියක් නිර්මාණය කර දීම මෙම වැඩසටහනේ මූලික අරමුණ විය.දරුවන්ගේ පහසුකම් සැලසීමත් ඔවුන් වෙනුවෙන් සතුටු මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමත්, චිත්‍ර කලාව,සංගීතය,නැටුම් හා ක්‍රීඩා පැවැත්වීමත්,සාක්ෂරතාවය අහිමි වූ දරුවන් වෙනුවෙන් සාක්ෂරතා පන්ති පැවැත්වීමත් මෙහි ක්‍රියාකාරකම් විය.ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලින් ලද ඉල්ලීම්වලට අනුව ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන ලදී.


යුද්ධය හා ඍජුවම සම්බන්ධ වූවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල  මට්ටමින් වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබේ.නිවෙස්වලින් බැහැරව කටයුතු කරන අවස්ථා වලදී දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව මෙන්ම දැනුම ,කුසලතාවයන් වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දේ.මෙහිදී පුස්තකාලයන් මෙන්ම බාහිර ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වීමේ භාග්‍යය ද මොවුන්ට ලැබේ.

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk