පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2024

Action Plan 2024


වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2023

Action Plan 2023


වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2022

Action Plan 2022


වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2021

Action Plan 2021


වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2020

Action Plan 2020


2019 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

Sinhala

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk