පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


ආරක්ෂණ සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ - දෙමළ

Common Details

Guidlines 1-2 (T)

Guidlines 3-4 (T)


ආරක්ෂණ සැලසුම් ආකෘති පත්‍ර (නව) - දෙමළ

DPCCS-CAM1 (T)

DPCCS-CAM 2 (T)

DPCCS-CAM 3-4 (T)

Client\'s Declaration (T)


ආරක්ෂණ සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ - ඉංග්‍රීසි

Common Details

Guidlines 1-2 (E)

Guidlines 3-4 (E)


ආරක්ෂණ සැලසුම් ආකෘති පත්‍ර (නව) - ඉංග්‍රීසි

DPCCS-CAM1 (E)

DPCCS-CAM 2 (E)

DPCCS-CAM 3-4 (E)

Client\'s Declaration


ආරක්ෂණ සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ - සිංහල

Common Details

Guidlines 1-2 (S)

Guidlines 3-4 (S)


ආරක්ෂණ සැලසුම් ආකෘති පත්‍ර (නව) - සිංහල

DPCCS-CAM1 (S)

DPCCS-CAM 2 (S)

DPCCS-CAM 3-4 (S)

සේවාලාභී ගිවිසුම


හදිසි විපත් ආධාර

Form


සෙවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්‍රමය

Form


වෛද්‍ය ආධාර

Form


පසුවිපරම් ක්‍රියාවලිය - ආධාර ප්‍රගති ආකෘතිය

Form


පසුවිපරම් ක්‍රියාවලිය - අධ්‍යාපන උපකරණ දරුවන් වෙත ලබාදීම පිලීබඳ ප්‍රගති ආකෘතිය

Form


නිවුන් දරු ආධාර

Form


නැණදිරිය අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය

Form


ජාතික ළමා සංවර්ධන අරමුදල් ආධාර

Form


කැපකරු දෙගුරු වැඩසටහන

Form


ආධාර පාස්පොත් දරුවන් වෙත භාරදීම පිලිබඳ තොරතුරු ආකෘතිය

Form


කැපකරු පෝරමය

Form

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk