පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2022

sinhala

Tamil

English


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2021

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2020

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව . PDF


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2019

Sinhala

Tamil

English


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2018

Sinhala

Tamil

English


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2017

Sinhala


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2016

Sinhala

Tamil

English


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2015

Sinhala

Tamil

English


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2013

Sinhala

Tamil

English

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk