පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • නිදහස අහිමි ළමුන් සඳහා වන යුනිසෙෆ්...
  24 03 2023 - 15:00 PM

  මානව හිමිකම් සහ සංවර්ධනය සඳහා වන නීතීඥයින් (LHRD) විසින් පවත්වනු ලබන "නිදහස අහිමි වූ ළමුන්" යන UNICEF ආධාර ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ....

 • පවුල ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රමවේද...
  16 03 2023 - 10:00 AM

  දරුවන් ජීවත් වන පවුල් වල පවතින ගැටළුකාරී තත්වයන් හඳුනා ගෙන ඒවා අවම කරමින් දරුවන්ට සුරක්ෂිත පවුලක් ගොඩනැගීමට මැදිහත්වීමේ....

 • Affirmation of children’s Right to Participation...
  08 03 2023 - 13:00 PM

  ළමයින්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ග්‍රාමීය මට්ටමේ සිට ජාතික....

 • ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම -...
  03 03 2023 - 10:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වලට අනුයුක්ත ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි/සහකාර....

 • ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතික...
  16 02 2023 - 10:00 AM

  කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්, නිල්මිණි හේරත් මහත්මියගේ මූලාසනයෙන් හා පරිවාස හා....

 • “සිප් සවි’’ අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව...
  15 02 2023 - 10:00 AM

  ආර්ථික දුෂ්කරතා නිසා අධ්‍යාපනය අහිමි වීමේ අවදානමට ලක්ව ඇති දරුවන් වෙනුවෙන් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා....

 • TOR for the...
  10 02 2023 - 16:30 PM

  Download   TOR of the Consultancy – preparation of draft 7th periodic report and other documents related to Sri Lanka’s Submission to the UN committee on the Rights of the Child, 2023 TOR   Advertisement of the Consultancy – preparation of draft 7th periodic report and other document....

 • පළාත් පරිවාස කොමසාරිස්වරුන් සමඟ...
  09 02 2023 - 10:00 AM

  සියළුම පළාත් පරිවාස කොමසාරිස්වරුන් සමඟ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් 2023.02.08 වන දින කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම්....

 • වාහරෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම්...
  01 02 2023 - 10:00 AM

  මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වාහරෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් 2023/02/01....

 • ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයට...
  01 02 2023 - 10:00 AM

  ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයට අනුයුක්ත ලමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් / සහකාර නිලධාරීන් සමග සුහද සාකච්ඡාවක් 2023.01.31 දින....

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

-

-

-

ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය

ලේකම්, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

011-2186057

011-2187199

secycdwa@gmail.com

යමුනා පෙරේරා මහත්මිය

කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

011-2187283

011-2186065

pcc@sltnet.lk

එන් අයි. ලියනගේ මයා

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

Establishment of Vocational Training Facilities at Existing Certified Schools to Provide

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk