පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයපළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තු

මධ්‍යම පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

නො. 615,

විලියම් ගොපල්ලව මාවත,

මහනුවර.

081 - 2217128

 

උතුරු පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

මීනච්චි අම්මාන් කෝවිල් පාර ,

පන්නායි,

021 - 2057102

 

 

බස්නාහිර පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

නො. 204,

‍ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල.

011 - 2865997 / 011 - 2865999

 

දකුණු පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

කිතුලම්පිටිය,

ගාල්ල,

091 - 2248259

 

 

වයඹ පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

නො.2,

දඹුල්ල පාර,

කුරුණෑගල

037 - 2220044

 

උතුරු මැද පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

කේ. බී. රත්නායක මාවත,

අනුරාධපුර,

025 - 4928619

 

 

සබරගමුව පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

නව නගරය,

රත්නපුර,

045 - 2226912

 

 

නැගෙනහිර පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

ඇතුළු වරාය පාර,

ත්‍රිකුණාමලය,

026 - 3263031

 

 

ඌව පළාත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

ආර්.එච් ගුණවර්ධන  මාවත,

බදුල්ල,

055 - 2231209

 

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk