நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுஎமது பதவியணியினர்

# Name Designation Telephone Email
திருமதி. கயனி கௌசல்யா விஜேசிங்க ஆணையாளர் 0112187283 commissioner@probation.gov.lk

Mதிரு. ஏ.என்.பொபகமகே

பிரதி ஆணையாளர் 0112186114 ac@probation.gov.lk
திருமதி. எஸ்.ஜி.லியனகே உதவி ஆணையாளர் (தொழில்நூட்பம 0112186066 actech@probation.gov.lk
திருமதி. ஆர்.ஏ.ஜே.டில்றுக்சி கணக்காளர் 0112186245 acc@probation.gov.lk
டி.என்.கமகே பிரதி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 0112186011 depdirplan@probation.gov.lk
    நிர்வாக உத்தியோகத்தர 0112186113  
திருமதி. பி.என்.டி.பெரேரா சிரே~;ட நன்னடத்தை உத்தியோகத்தர 0112187284 perera.b@probation.gov.lk
திருமதி.ஆர்.எஸ்.கே.வீரசேகர மொழிபெயர்பாளர் 0113024073 translator@probation.gov.lkஎம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk