நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுமாகாண நன்னடத்தைத் திணைக்களம்

மத்திய மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

இல. 615,

விலியம் கொபல்லவ மாவத்தை,

கண்டி.

081 - 2217128

 

வட மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வீதி,

பண்ணை,

021 - 2057102

 

 

மேல் மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

204,

‍டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,

பத்தரமுல்லை.

011 - 2865997 / 011 - 2865999

 

தென் மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

கித்துலம்பிட்டிய,

காலி.

091 - 2248259

 

 

வடமேல் மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

2,

தம்புளை வீதி,

குருநாகல்.

037 - 2220044

 

வட மத்திய மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

கே.பி. ரத்நாயக்க மாவத்தை,

அநுராதபுரம்,

025 - 4928619

 

 

சபறகமுவா மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

மாகாண சபை, புதிய நகரம்,

இரத்தினபுரி

045 - 2226912

 

 

கிழக்கு மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

உட்துறைமுக வீதி,

திருகோணமலை,

026 - 3263031

 

 

ஊவா மாகாணம்

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,

ஆர்.எச். குணவர்த்தன மாவத்தை,

பதுளை,

055 - 2231209

 

 
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk