පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයයුනිසෙෆ් ව්‍යාපෘතිය

යුනිසෙෆ් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සමග පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වසර ගණනාවක සිට ළමුන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම සදහා විශේෂ වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී. ඒ අතර පහත වැඩසටහන් ප්‍රධාන වේ.

 1. ඩිජිටල් කතාන්දර කීමේ වැඩසටහන
 2. ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවදානම් අවමකරණ වැඩසටහන
 3. කාලගුණික වීරයෝ වැඩසටහන
 4.  විකල්ප රැකවරණ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධ වැඩසටහන්
  • ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වෙත ළමුන් යොමු කිරීම අවම කිරීම.
  • නීතීය හා ගැටුනු ළමුන් පුනරුත්ථාපනය.
  • සමීක්‍ෂණය මගින් හදුනාගත් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වල සිටින දරුවන් සමාජගත කිරීම.
  • විකල්ප රැකවරණ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන / දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
  • ළමා නිවාස ගත වීමට අවදානමක්  ඇති දරුවන් හඳුනාගෙන අවශ්‍යය සහයන් ලබා දීම.අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 218 7285
 • pcc@sltnet.lk