අපගේ දැක්ම හා මෙහෙවර

 

අපගේ දැක්ම

ළමුන්ගේ අයිතීන් තහවුරු වූ ඔවුනට සංවේදී හිතකර සමාජයක්

 

අපගේ මෙහෙවර

ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව අනාථ, අත්හල හා අසරණ ළමයින් ද, නීතිමය ගැටළුවලට බඳුන් වූ ළමයින් ද, සුවිශේෂී කර ගනිමින්  සියළුම ළමුන් ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරමින් ඔවුනට සමාන අවස්ථාවන් උදා කරදීම.

 

අපගේ  අගයයන්

 • දරුවා කේන්ද්‍ර කොට ගැනීම
 • දයාව / කරුණාව පෙරදැරි කර ගැනීම
 • සහයෝගී ප්‍රවේශය
 • මනා කැපවීම
 • සංහිඳියාවඅප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 218 7285
 • pcc@sltnet.lk